Përkrahja e studentëve është thelbësore për të siguruar një përgatitje të mirëfilltë për të ardhmen. Bashkëpunimi me bizneset dhe donatorët ofron studentëve mundësinë të përfshihen në projekte praktike dhe të aplikojnë njohuritë e tyre në situata reale. Ky bashkëpunim i rëndësishëm zhvillon fushën e aftësive të tyre, duke i përgatitur ata për të qenë inovatorë të suksesshëm në të ardhmen. Krijimi i një mjedisi të tillë bashkëpunimi ofron studentëve mundësinë të shndërrojnë njohuritë e tyre akademike në projekte konkrete, duke i bërë ata të gatshëm për të përfshirë inovacione në fusha të ndryshme. Kjo është rruga drejt një ardhme inovative dhe zhvillimit të qëndrueshëm për të gjithë ata që marrin pjesë në këtë proces.

Shërbimet e njohura të ITI Pro Kosova

Nga shërbimet tona vlenë ti përmendim

Konsulencë karriere për studentë: udhëzim dhe strategji zhvillimi.

Konsulencë në projekte: udhëzim dhe ndihmë studentëve.

Trajnime programimi për studentë: zhvillim aftësish programuese.

Inovacione biznesi: risi dhe zgjidhje inovative.

Analiza trendesh TIK: hulumtime dhe vlerësime.